WATCH: China develops high-tech political propaganda tool